Průchod zakázky firmou

Fáze a stavy RSV základní 300

Základní kostru RSV tvoří schéma fází a stavů, na něž se "navěšují" jednotlivé procesy a metodika firmy.

Uživatelská přívětivost

Width = 178px Height = 119pxWidth = 178px Height = 119pxlezici chlap 178

Maximální uživatelská přívětivost vy- užívající špičkové konfigurovatelné komponenty.

 

Formuláře s variabilním obsahem i for- mou.

 

Mřížka s výběrem sloupců, seskupová- ním a filtry.

 

Kontingenční tabulky a grafy uživatel- sky konfigurovatelné.

 

Exporty do předdefinovaných šablon MS Excel.

Kompetenční systém

 

Více než 1000 uživatelů v jedné databázi!!!

Propracovaný a variabilní kompetenční systém prověřený v náročných podmínkách těch největších stavebních firem ochrání spolehlivě vaše data před neoprávněným přístupem.

Skanska    přes 1000 uživatelů

Doprastav přes   400 uživatelů

PSJ           přes   100 uživatelů

Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Přednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Přizpůsobitelnost podmínkám zákazníka

Ochota systém rozvíjet

Zkušený a stabilní tým

Rozsáhlá funkcionalita

Stabilní a odzkoušený produkt

Funkcionalita RSV

CRM a potenciální zakázky

Procesy ve fázi potenciálních zakázek zahrnují především evidenci potenciálních zakázek a sběr informací s nimi souvisejících. RSV umožňuje práci s dokumenty potenciální zakázky, sledování termínů a orientační plánování. CRM zahrnuje práci s partnery jako jsou zákazníci a dodavatelé a sledování konkurentů. V RSV je možno evidovat veškerá obchodní jednání a úkoly související se zakázkou. Součástí je také sledování spokojenosti zákazníků včetně grafického vyhodnocení. Databáze subdodavatelů obsahuje informace o jejich oborech činnosti, regionech působení, kategorizaci, evidenci certifikátů a oprávnění. Dodavatelé jsou hodnoceni v souladu s požadavky ISO 9001.

Procesy CRM a potenciálních zakázek
 • Evidence a sběr informací o potenciálních zakázkách
 • Dokumenty potenciální zakázky
 • Obchodní jednání
 • Evidence úkolů
 • Sledování spokojenosti zákazníků
 • Databáze dodavatelů včetně činnosti, kategorie, regionu a certifikátů
 • Hodnocení dodavatelů
 

Nabídka

Nejdůležitější činností této fáze je tvorba nabídkové ceny a kalkulace nákladů. Pro kalkulaci nákladů vlastních prací je RSV propojeno s řadou specializovaných kalkulačních SW jako KROSplus, euroCalc, BuildPower, ASPE a samozřejmě umí načítat data i z MS Excel. Pro výběrová řízení na dodavatele má RSV k dizpozici mimořádně kvalitní a propracovaný modul. Výstupem této fáze je i nabídkový harmonogram. V RSV je možno archivovat dokumenty nabídky ve formě, jak byly odevzdány. Obchodní činnost končí vložením a odsouhlasením smlouvy se zákazníkem v systému RSV.
V RSV máte také možnost evidovat členy sdružení a vývoj jejich podílů od potenciální zakázky, přes nabídku i v průběhu realizace.
Plán potenciální zakázkové náplně je důležitým výstupem z nabídkové fáze. Dalším klíčovým výstupem je vyhodnocení obchodní činnosti, který dává přehled o úspěšnosti nabídek v čase s možností členění dle regionů, druhu stavby a libovolného dalšího atributu v informacích o stavbě.

Procesy nabídky
 • Tvorba rozpočtu a kalkulace nákladů
 • Výběrová řízení na dodavatele
 • Dokumenty nabídky
 • Sledování konkurence, srovnání úspěšnosti v nabídkách
 • Smlouvy s objednatelem
 • Orientační plán zakázky
 • Plán potenciální zakázkové náplně
 • Evidence členů sdružení a změn podílů v čase
 • Vyhodnocení úspěšnosti obchodní činnosti
 

Příprava zakázky

Procesy přípravy a realizace zakázky se v praxi prolínají. Průběh tohoto procesu se může výrazně lišit v závislosti na podílu subdodávek. U firem zajišťujících stavbu především s využitím subdodavatelů, jsou klíčovým procesem výběrová řízení. Ty mohou probíhat vícekolově a být zakončeny i Internetovou aukcí. Snahou je vysoutěžit a zasmluvnit jednotlivé dodávky v limitu nákladů stanovených nabídkou. Pro podporu tohoto procesu je v RSV propracovaná softwarová podpora, která zajistí metodicky správný postup, sníží pracnost, zpřístupní informace a poskytne souhrnné i podrobné reporty o průběžném stavu procesu zasmluvňování. Evidence smluv a objednávek včetně klíčových údajů je základním podkladem pro řízení zakázky během její realizace.  
U firem, které provádějí stavební práce převážně vlastními silami je klíčovým procesem stanovení vlastních nákladů. K tomu lze využít podrobnou kalkulaci z normativů prováděnou ve specializovaném kalkulačním software (KROS, Callida, RTS) nebo vytvořit orientační nákladovou kalkulaci přímo v RSV nebo využít MS Excel.
Samostatnou oblastí je vytvoření časového plánu - harmonogramu stavby. V RSV je k tomu využíván program MS Project, který je plně integrován a pracuje s daty uloženými v databázi RSV. MS Project jsme zvolili především proto, že se jedná o propracovaný nástroj pro podporu řízení projektů, který svým poměrem výkon a cena, nemá konkurenci. V MS Projectu je možno vytvářet velmi jednoduché čárové harmonogramy, ale i extrémně složité síťové harmonogramy, obsahující tisíce úkolů a stovky vazeb. RSV je unikátní v tom, že projektový manažer má možnost se rozhodnout, jak podrobně potřebuje činnosti na stavbě plánovat. V případě zvolení technologického členění, umožňuje pomocí tzv. Technologického modelu, provázat položky rozpočtu s úkoly harmonogramu. Položky se mohou libovolně sekupovat nebo dělit na části, které jsou předmětem jednotlivých úkolů.
Na základě harmonogramu a informací z rozpočtu a kalkulace pak RSV vytváří výstupy v čase, a to buď v číselné formě pomocí kontingenčních tabulek nebo ve formě grafických výstupů.

Procesy přípravy zakázky
 • Výrobní příkaz
 • Výběrová řízení ve fázi realizace
 • Internetové aukce
 • Aktualizace nákladového plánu
 • Evidence smluv a objednávek s dodavateli
 • Work Flow smluv a objednávek
 • Harmonogram stavby
 • Technologický model
 • Operativní plán nákladů a výnosů
 • Plán Cash Flow
 • Operativní plán zdrojů
 • Požadavky a objednávky na zdroje
 

Realizace zakázky

V průběhu realizace se využívají veškeré informace vytvořené v průběhu nabídky a přípravy stavby. Provádí se jejich aktualizace a doplňování o nové skutečnosti. Klíčovým procesem v tomto směru jsou soupisy provedených prací. V RSV je možno evidovat jak práce fakturované objednateli, tak skutečně provedené objemy nebo práce odsouhlasené subdodavatelům. Informace ze soupisů provedených prací se pak společně s daty z účetnictví, stávají vstupem pro controlling.
RSV poskytuje nástroje pro řízení rizik a to jak ve fázi nabídky, tak později v realizaci. Jedná se o příležitosti a rizika v oblasti nákladů, rizika BOZP a enviromentální rizika. S tím souvisí i evidence nakládání s nebezpečnými odpady.
Soupisy provedených prací jsou vstupem i pro aktualizaci harmonogramu a následně všech plánů v čase.
Pro stavbyvedoucí a projektové managery je důležité mít on-line přístup k datům ekonomických a obslužných agend. RSV jim to umožňuje zjednodušenou formou bez nutnosti znalosti práce s ekonomickým informačním systémem.
Mimořádně důležitým procesem v realizaci je kontrola a schvalování došlých faktur. Umožňuje data z došlé faktury porovnat s podmínkami smlouvy, zvýraznit rozdíly a poskytnout tak užitečnou informaci pracovníkům, kteří jsou za odsouhlasení faktury zodpovědní. Průběh schvalování faktur je zajišťovám modulem Work Flow.

Procesy realizace zakázky
 • Soupisy provedených prací
 • Dodatky smluv
 • Dokumenty realizace stavby
 • Řízení příležitostí a rizik
 • Evidence nakládání s nebezpečnými odpady
 • Aktualizace harmonogramu, plánů nákladů, zdrojů a cashflow
 • On-line přístupy k datům ekonomických a obslužných agend
 • Work Flow a kontrola došlých faktur proti smluvním podmínkám
 

Controlling

Pro controlling se v RSV využívají data získaná z procesů nabídky, přípravy a realizace zakázky, která se doplňují daty z účetních agend. Je na rozhodnutí zákazníka, jak podrobně bude data (především na straně účetnictví) členit. Za standardní členění se dá považovat stavba, středisko a složky kalkulačního vzorce. Zakázku je však možno členit i hlouběji na jednu až dvě další úrovně (stavební objekty, nákladové okruhy). Z hlediska času, předpokládá se členění do měsíců, čtvrtletí a roků.
Data jsou prezentována formou řady přehledů a reportů od souhrnných až po poměrně podrobné a sofistikované výstupy. Základním přehledem je report stavu projektu, podrobnější členění nabízí ekonomické vyhodnocení, které umožňuje zakázku členit hierarchicky do několika úrovní podrobnosti. Mezi podrobné jsou pak přehledy průběh zasmluvňování a sledování subdodávek, stejně jako vyhodnocení spotřeby zdrojů.
RSV poskytuje řadu nástrojů pro tvorbu výstupů. Data je možno přímo v RSV zobrazovat formou kontingenčních tabulek a grafů. Nebo je možno data exportovat do uživatelsky konfigurovatelných šablon v MS Excel.

Procesy controllingu
 • Report stavu projektu
 • Průběh zasmluvňování subdodávek
 • Dimenze členění stavební zakázky
 • Vyhodnocení nákladů a výnosů
 • Sledování realizace subdodávek
 • Vyhodnocení fyzické spotřeby zdrojů
 

Předání a záruční lhůta

Ukončení části nebo celé stavby je dokladováno vůči odběrateli předávacími protokoly a vůči subdodavatelům přebíracími protokoly. Jejich součástí je i evidence vad a nedodělků a evidence záručních lhůt. Předávací protokoly mohou být různých typů (částečné, konečné, kolaudační,...). Na základě těchto informací RSV dává informace, které stavby jsou ještě v záruce a na kterých již vypršely všechny záruční lhůty.
Při ukončení stavby se zpravidla také provádí hodnocení subdodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníka, což jsou informace využívané při obchodní činnosti a výběrových řízeních.
V průběhu záruční lhůty RSV umožňuje evidovat došlé reklamace a jednotlivé vady. Sledovat jejich stav, termíny, zodpovědné osoby, přenos na subdodavatele a související náklady. Je možno také vytvářet přehledy o vývoji počtu reklamací v čase dle jednotlivých technologií, druhu zakázek a pod.
Po vypršení záruční doby je stavba archivována do ukončených staveb.

Předání a záruky
 • Předávací a přebírací protokoly
 • Evidence nedodělků
 • Záruční lhůty
 • Stavby v záruce a po záruce
 • Hodnocení dodavatelů
 • Sledování spokojenosti zákazníků
 • Reklamace a jejich odstraňování
 • Archivace stavby