Priechod zákazky firmou

Fáze a stavy RSV základní 300

Základnú kostru RSV tvoria schéma fáz a stavov, na ktorej sa "vešajú" jednotlivé procesy a metodika firmy.

Užívateľská prívetivosť

Width = 178px Height = 119pxWidth = 178px Height = 119pxlezici chlap 178

Maximálna užívateľská prívetivosť využíva špičkové konfigurovateľné komponenty.

 

Formuláre s variabilným obsahom i formou.

 

Mriežka s výberom stĺpcov, zoskupovaním a s filtrami.

 

Kontingenčné tabuľky a grafy užívateľsky konfigurovateľné.

 

Exporty do preddefinovaných šablón MS Excel.

Kompetenčný systém

 

Viac ako 1000 užívateľov v jednej databáze!!!

Prepracovaný a variabilný kompetenčný systém preverený v náročných podmienkach tých najväčších stavebných firiem ochráni spoľahlivo vaše dáta pred neoprávneným prístupom.

Skanska viac ako 1000 užívateľov

Doprastav viac ako 400 užívateľov

PSJ viac ako   100 užívateľov

Možnosti financovania

finance 178 

V prípade, že ste sa rozhodli zakúpiť si informačný systém a nemáte momentálne dostatok hotovosti, ponúkame aj iné možnosti financovania.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotácie EU

- Prenájom

 

 

Prednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Prispôsobiteľnosť podmienkam zákazníka

Ochota systém rozvíjať

Skúsený a stabilný tým

Rozsiahla funkcionalita

Stabilný a odskúšaný produkt

Funkcionalita RSV

CRM a potenciální zakázky

Procesy ve fázi potenciálních zakázek zahrnují především evidenci potenciálních zakázek a sběr informací s nimi souvisejících. RSV umožňuje práci s dokumenty potenciální zakázky, sledování termínů a orientační plánování. CRM zahrnuje práci s partnery jako jsou zákazníci a dodavatelé a sledování konkurentů. V RSV je možno evidovat veškerá obchodní jednání a úkoly související se zakázkou. Součástí je také sledování spokojenosti zákazníků včetně grafického vyhodnocení. Databáze subdodavatelů obsahuje informace o jejich oborech činnosti, regionech působení, kategorizaci, evidenci certifikátů a oprávnění. Dodavatelé jsou hodnoceni v souladu s požadavky ISO 9001.

Procesy CRM a potenciálních zakázek
 • Evidence a sběr informací o potenciálních zakázkách
 • Dokumenty potenciální zakázky
 • Obchodní jednání
 • Evidence úkolů
 • Sledování spokojenosti zákazníků
 • Databáze dodavatelů včetně činnosti, kategorie, regionu a certifikátů
 • Hodnocení dodavatelů
 

Nabídka

Nejdůležitější činností této fáze je tvorba nabídkové ceny a kalkulace nákladů. Pro kalkulaci nákladů vlastních prací je RSV propojeno s řadou specializovaných kalkulačních SW jako KROSplus, euroCalc, BuildPower, ASPE a samozřejmě umí načítat data i z MS Excel. Pro výběrová řízení na dodavatele má RSV k dizpozici mimořádně kvalitní a propracovaný modul. Výstupem této fáze je i nabídkový harmonogram. V RSV je možno archivovat dokumenty nabídky ve formě, jak byly odevzdány. Obchodní činnost končí vložením a odsouhlasením smlouvy se zákazníkem v systému RSV.
V RSV máte také možnost evidovat členy sdružení a vývoj jejich podílů od potenciální zakázky, přes nabídku i v průběhu realizace.
Plán potenciální zakázkové náplně je důležitým výstupem z nabídkové fáze. Dalším klíčovým výstupem je vyhodnocení obchodní činnosti, který dává přehled o úspěšnosti nabídek v čase s možností členění dle regionů, druhu stavby a libovolného dalšího atributu v informacích o stavbě.

Procesy nabídky
 • Tvorba rozpočtu a kalkulace nákladů
 • Výběrová řízení na dodavatele
 • Dokumenty nabídky
 • Sledování konkurence, srovnání úspěšnosti v nabídkách
 • Smlouvy s objednatelem
 • Orientační plán zakázky
 • Plán potenciální zakázkové náplně
 • Evidence členů sdružení a změn podílů v čase
 • Vyhodnocení úspěšnosti obchodní činnosti
 

Příprava zakázky

Procesy přípravy a realizace zakázky se v praxi prolínají. Průběh tohoto procesu se může výrazně lišit v závislosti na podílu subdodávek. U firem zajišťujících stavbu především s využitím subdodavatelů, jsou klíčovým procesem výběrová řízení. Ty mohou probíhat vícekolově a být zakončeny i Internetovou aukcí. Snahou je vysoutěžit a zasmluvnit jednotlivé dodávky v limitu nákladů stanovených nabídkou. Pro podporu tohoto procesu je v RSV propracovaná softwarová podpora, která zajistí metodicky správný postup, sníží pracnost, zpřístupní informace a poskytne souhrnné i podrobné reporty o průběžném stavu procesu zasmluvňování. Evidence smluv a objednávek včetně klíčových údajů je základním podkladem pro řízení zakázky během její realizace.  
U firem, které provádějí stavební práce převážně vlastními silami je klíčovým procesem stanovení vlastních nákladů. K tomu lze využít podrobnou kalkulaci z normativů prováděnou ve specializovaném kalkulačním software (KROS, Callida, RTS) nebo vytvořit orientační nákladovou kalkulaci přímo v RSV nebo využít MS Excel.
Samostatnou oblastí je vytvoření časového plánu - harmonogramu stavby. V RSV je k tomu využíván program MS Project, který je plně integrován a pracuje s daty uloženými v databázi RSV. MS Project jsme zvolili především proto, že se jedná o propracovaný nástroj pro podporu řízení projektů, který svým poměrem výkon a cena, nemá konkurenci. V MS Projectu je možno vytvářet velmi jednoduché čárové harmonogramy, ale i extrémně složité síťové harmonogramy, obsahující tisíce úkolů a stovky vazeb. RSV je unikátní v tom, že projektový manažer má možnost se rozhodnout, jak podrobně potřebuje činnosti na stavbě plánovat. V případě zvolení technologického členění, umožňuje pomocí tzv. Technologického modelu, provázat položky rozpočtu s úkoly harmonogramu. Položky se mohou libovolně sekupovat nebo dělit na části, které jsou předmětem jednotlivých úkolů.
Na základě harmonogramu a informací z rozpočtu a kalkulace pak RSV vytváří výstupy v čase, a to buď v číselné formě pomocí kontingenčních tabulek nebo ve formě grafických výstupů.

Procesy přípravy zakázky
 • Výrobní příkaz
 • Výběrová řízení ve fázi realizace
 • Internetové aukce
 • Aktualizace nákladového plánu
 • Evidence smluv a objednávek s dodavateli
 • Work Flow smluv a objednávek
 • Harmonogram stavby
 • Technologický model
 • Operativní plán nákladů a výnosů
 • Plán Cash Flow
 • Operativní plán zdrojů
 • Požadavky a objednávky na zdroje
 

Realizace zakázky

V průběhu realizace se využívají veškeré informace vytvořené v průběhu nabídky a přípravy stavby. Provádí se jejich aktualizace a doplňování o nové skutečnosti. Klíčovým procesem v tomto směru jsou soupisy provedených prací. V RSV je možno evidovat jak práce fakturované objednateli, tak skutečně provedené objemy nebo práce odsouhlasené subdodavatelům. Informace ze soupisů provedených prací se pak společně s daty z účetnictví, stávají vstupem pro controlling.
RSV poskytuje nástroje pro řízení rizik a to jak ve fázi nabídky, tak později v realizaci. Jedná se o příležitosti a rizika v oblasti nákladů, rizika BOZP a enviromentální rizika. S tím souvisí i evidence nakládání s nebezpečnými odpady.
Soupisy provedených prací jsou vstupem i pro aktualizaci harmonogramu a následně všech plánů v čase.
Pro stavbyvedoucí a projektové managery je důležité mít on-line přístup k datům ekonomických a obslužných agend. RSV jim to umožňuje zjednodušenou formou bez nutnosti znalosti práce s ekonomickým informačním systémem.
Mimořádně důležitým procesem v realizaci je kontrola a schvalování došlých faktur. Umožňuje data z došlé faktury porovnat s podmínkami smlouvy, zvýraznit rozdíly a poskytnout tak užitečnou informaci pracovníkům, kteří jsou za odsouhlasení faktury zodpovědní. Průběh schvalování faktur je zajišťovám modulem Work Flow.

Procesy realizace zakázky
 • Soupisy provedených prací
 • Dodatky smluv
 • Dokumenty realizace stavby
 • Řízení příležitostí a rizik
 • Evidence nakládání s nebezpečnými odpady
 • Aktualizace harmonogramu, plánů nákladů, zdrojů a cashflow
 • On-line přístupy k datům ekonomických a obslužných agend
 • Work Flow a kontrola došlých faktur proti smluvním podmínkám
 

Controlling

Pro controlling se v RSV využívají data získaná z procesů nabídky, přípravy a realizace zakázky, která se doplňují daty z účetních agend. Je na rozhodnutí zákazníka, jak podrobně bude data (především na straně účetnictví) členit. Za standardní členění se dá považovat stavba, středisko a složky kalkulačního vzorce. Zakázku je však možno členit i hlouběji na jednu až dvě další úrovně (stavební objekty, nákladové okruhy). Z hlediska času, předpokládá se členění do měsíců, čtvrtletí a roků.
Data jsou prezentována formou řady přehledů a reportů od souhrnných až po poměrně podrobné a sofistikované výstupy. Základním přehledem je report stavu projektu, podrobnější členění nabízí ekonomické vyhodnocení, které umožňuje zakázku členit hierarchicky do několika úrovní podrobnosti. Mezi podrobné jsou pak přehledy průběh zasmluvňování a sledování subdodávek, stejně jako vyhodnocení spotřeby zdrojů.
RSV poskytuje řadu nástrojů pro tvorbu výstupů. Data je možno přímo v RSV zobrazovat formou kontingenčních tabulek a grafů. Nebo je možno data exportovat do uživatelsky konfigurovatelných šablon v MS Excel.

Procesy controllingu
 • Report stavu projektu
 • Průběh zasmluvňování subdodávek
 • Dimenze členění stavební zakázky
 • Vyhodnocení nákladů a výnosů
 • Sledování realizace subdodávek
 • Vyhodnocení fyzické spotřeby zdrojů
 

Předání a záruční lhůta

Ukončení části nebo celé stavby je dokladováno vůči odběrateli předávacími protokoly a vůči subdodavatelům přebíracími protokoly. Jejich součástí je i evidence vad a nedodělků a evidence záručních lhůt. Předávací protokoly mohou být různých typů (částečné, konečné, kolaudační,...). Na základě těchto informací RSV dává informace, které stavby jsou ještě v záruce a na kterých již vypršely všechny záruční lhůty.
Při ukončení stavby se zpravidla také provádí hodnocení subdodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníka, což jsou informace využívané při obchodní činnosti a výběrových řízeních.
V průběhu záruční lhůty RSV umožňuje evidovat došlé reklamace a jednotlivé vady. Sledovat jejich stav, termíny, zodpovědné osoby, přenos na subdodavatele a související náklady. Je možno také vytvářet přehledy o vývoji počtu reklamací v čase dle jednotlivých technologií, druhu zakázek a pod.
Po vypršení záruční doby je stavba archivována do ukončených staveb.

Předání a záruky
 • Předávací a přebírací protokoly
 • Evidence nedodělků
 • Záruční lhůty
 • Stavby v záruce a po záruce
 • Hodnocení dodavatelů
 • Sledování spokojenosti zákazníků
 • Reklamace a jejich odstraňování
 • Archivace stavby