O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Produkty

RSV - Riadenie stavebnej výroby – Informačný systém pre stavebné firmy

Program RSV pokrýva problematiku plánovania a riadenia stavebnej výroby. Je určený pre dodávateľské firmy ľubovoľnej veľkosti. Cieľom zavedenia programu RSV je predovšetkým spriehľadnenie a automatizácia procesu plánovania a riadenia.

RSV ConBid – Systém rieši výberové konania dodávateľov stavebných prác, materiálov a služieb

Pokrýva všetky procesy vykonávané v rámci výberových konaní, a to hlavne vytváranie podkladov pre ocenenie, ich distribúciu uchádzačom, zber ponúk a vyhodnotenie, evidenciu dokumentov a komfortné prehľady.


Helios Orange
ekonomický informačný systém pre stredné a väčší firmy

Helios Orange je technologicky vyspelý informačný a ekonomický systém zefektivňujúci všetky bežné i vysoko špecializované firemné procesy. Užívateľom poskytuje dokonalý a aktuálny prehľad o situácii na trhu i v podniku, automatizáciu rutinných operácií, zefektívňovanie prevádzky, znižovanie nákladov a účinnú komunikáciu.

Helios Orange preberá z veľkých systémov možnosti prispôsobenia a integrácie, z malých systémov zase flexibilitu pro užívateľa. Helios Orange pomerne pevnou stavbou umožňuje rýchlu implementáciu.


Helios Green
ekonomický informačný systém pre veľké spoločnosti

Helios Green je informačný systém, ktorý je schopný svojim užívateľom poskytnúť všetky dôležité informácie nutné pre strategické rozhodovanie. Je určený pre veľké spoločnosti, ktoré hľadajú ucelený podnikový informačný systém, ľahko prispôsobiteľný konkrétnym potrebám firmy. Helios Green, okrem štandardného jadra, ktorého súčasťou je napr. i CRM či Business Intelligence, obsahuje i špecializované moduly, tvoriace tzv. branžové riešenia. S Helios Green si tak stačí zvoliť niektorú z pripravených oborových verzií bez nutnosti vývoja nákladného softvéru na zákazku.


Helios – podnikový informačný systém
branžové riešenia

Stavebníctvo
Pre potreby stavebných firiem sme v Heliose vyvinuli špeciálny modul – Vystavovanie faktúr HSV, Sledovanie subdodávateľských zmluv, Evidencia dochádzky na stavbe, Rozpúšťanie réžii, Rozpúšťanie dopravného, Odsúhlasovanie faktúr, Príprava miezd v doprave, Plánovanie dopravy, atd.

Strojárenstvo
Riešenie podporuje komplexné riešenie všetkých typov výroby - od technickej prípravy výroby, plánovania materiálových aj kapacitných zdrojov, cez riešenie výrobných procesov a vnútropodnikovej logistiky, až po ekonomiku výroby.

Požičovňa (prezentácia)
Evidencia a fakturácia zapožičiavok strojov, náradia, lešenia a bednenia, s možnosťou sledovania ich údržby, prehľad o pohyboch a aktuálnom stave požičiavaného majetku - celú problematiku požičiavania rieši modul Požičovňa.

Doprava a špedícia
Modul je prínosom pre firmy, ktoré ku svojej činnosti využívajú nákladné alebo osobné vozidla a mechanizmy, či už ako hlavný odbor firmy alebo pre režijné účely a taktiež pre špedičné firmy. Na pokrytie porieb dispečingu v dopravných firmách máme pripravený špeciálny modul - Plánovanie dopravy a Mesačný kalendár vodiča.

Dielne (prezentácia) a servis
Modul určený pre opravárne, dielne a servisy, ktorý umožňuje kompletnú evidenciu zákazok- vydaný materiál, odpracované hodiny na zákazke, fakturáciu zákazky, príprava mzdových podkladov, prehľad o stave opravy, atd.

Obchod
Riešenie pokrýva všetky potreby maloobchodu aj veľkoobchodu. Samozrejmosťou je pokrytie súvisiacích procesov, ako je skladové hosprdárstvo, oceňovanie tovaru, systém zliav, atd. Súčasťou riešenia je INTERNETOVÝ OBCHOD, kde sme schopní zaistiť buď prepojenie so stávajúcim E-shopom alebo ponúknuť adekvátne riešenie podľa požiadavok zákazníka.

Projekcia
Modul Riadenie projektov predstavuje efektívny nástroj pre projekčné kancelárie a ďalšie firmy pracujúce hlavne v oblasti konštrukcií a technológií.


Convision - Systém elektronickej evidencie
prítomnosti na stavbe

Umožňuje sledovať aktuálny stav pracovníkov a odpracované hodiny na stavbách vlastných zamestnancov aj zamestnancov všetkých podzhotoviteľov.

FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER