O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Systém RSV

Aké sú prednosti systému RSV?

X RSV naväzuje na programy pre tvorbu rozpočtov a kalkulácií. Doplňuje ich o ďalšie agendy spracovávané v rámci obchodnej činnosti, prípravy a realizácie stavby a vatvára tak ucelený systém pre riadenie stavebnej výroby. RSV umožňuje spoluprácu s väčšinou bežne používaných kalkulačných programov. Ide o produkty firiem Callida, DS Soft, Kros, RTS, SoftProjekt, ÚRS Praha.

X Integráciou s ekonomickými a obslužnými agendami, ktoré dnes vo firme prevádzkujete, potom RSV vytvára komplexný informačný systém. Pri implementácii je vždy preferovaná varianta integrácie s existujúcim ekonomickým IS, pred variantou jeho náhrady.

X RSV umožňuje jednoducho vytvárať varianty plánov výroby a ich vyhodnotenie za celú firmu. Poskytuje konkurenčnú výhodu analýzou trhu a evidenciou absolvovaných súťaží. Umožňuje sledovať termíny, stavy rozpracovanosti, náklady, výnosy a zdroje na všetkých úrovniach. Poskytuje informácie o stavbe za každého z účastníkov iba podľa jeho potrieb. Umožňuje účinne a presne plánovať využitie svojích materiálov, pracovníkov a strojov. Informuje, aké financie ste získali a jako sú vaše skutočné výnosy. Plní požiadavky ISO 9000 a tým zúročuje prostriedky vložené do procesu certifikácie. Odhaluje súvislosti, ktoré vy Vám inak mohli uniknúť.

Čo všetko systém RSV dokáže?

1. Plánovanie výroby

V RSV je možné členiť stavby do skupín podľa fázy (ponuky, realizované, ukončené, v záruke apod.) a vytvárať prehľady o predpokladaných nákladoch, výnosoch a zisku.

Tieto plány je možné členiť z organizačného pohľadu (strediská, divízie, závody, celá firma) aj z hľadiska časového (mesiac, štvrťrok, rok). S využitím dátového skladu vytvoríte jednoducho najrôznejšie varianty plánov (ročné, kvartálne,…) a môžete potom tiež vyhodnotiť ich plnenie porovnaním so skutočným priebehom. Do dátového skladu môžete načítať tiež varianty plánov zostavené ručne v tabuľkovom editore (Excel). Plán výroby za celú firmu získate stlačením jedného tlačítka. Vyhodnotenie plánov potom stlačením druhého.

2. Marketingová a obchodná činnosť

Systém umožňuje sledovať potencionálne zákazky vrátane všetkých súvisejúcich informácií, analyzovať trh z hľadiska segmentov a postavnia Vašej firmy na trhu. Prehľady je možné členiť podľa najrôznejších kritérií a sledovať aj tredy v čase.

Evidencia absolvovaných súťaží umožňuje vyhodnotiť úspešnosť obchodnej činnosti a sledovať Vaších konkurentov.

3. Príprava stavby a vytvorenie technologického modelu

Pre potrebu plánovania a riadenia RSV umožňuje vytvoriť technologické členenie stavby, tzv. technologická model. Jedná sa o hierarchicky členený strom činností vykonávaných na stavbe, ktorý je nositeľom informácií o termínoch, stave rozpracovanosti, nákladoch, výnosoch a zdrojoch na všetkých úrovniach.

Vyššie uvedené informácie vznikajú vytvorením väzieb medzi rozpočtom a technolofickým členením.

Pre vytváranie harmonogramov a ich prezentáciu je RSV previazané s programom MS Project. Všetly zmeny vykonané v MS Projectu sa premietajú do RSV a vykonáva sa prepočet plánov nákladov a výnosov danej stavby pre všetkých jej účastníkov. V harmonograme môžete vidieť doterajší priebej prác, aktuálny plán a jeho predchádzajúce varianty.

Súčasťou technologického modelu je aj informácia o dadávateľoch jednotlivých častí stavby. Na ich základe máte dokonalý prehľad o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch na stavbe.

Na stavbu sa môžete pozrieť z pohľadu ktoréhokoľvek účastníka a získate tak informácie o vykonávaných prácach, skladbe nákladov a výnosov, informáciu o tom, čo je hotové a čo třeba prestavať.

Na rozdiel od rozpočtov je členenie technologického modelu celkom vo Vašich rukách. Môžete si zvoliť mieru podrobnosti presne podľa svojeho uváženia tak, aby najlepšie vyhovovala potrebám plánovania a riadenia stavby. Nezanedbateľnou výhodou je to, že technologický model môžete postupne spodrobňovať.

4. Plánovanie fyzických prostriedkov

Na ľubovoľnej úrovni technologického modelu máte k dispozícií súpis prostriedkov (materiály, profesie, mechanizmy) potrebných k realizácii zvolenej časti alebo celé stavby.

Prehľady prostriedkov tzv. limitky sú rozpísané aj v čase (po mesiacoch).

Využijete ichako podklad pre objednávanie materiálov alebo vystavovanie požiadavkov na stroje a profesie. Tieto požiadavyk vastavíte priamo v RSV a rozošlete v informačnom systéme. Plány prostriedkov môžete získať za ľúbovoľnú organizačnú jednotku Vašej firmy.

5. Realizácia stavby

Informácie o stave stavby aktualizujete formou súpisov vykonaných prác. Dôsledným rozlíšením skutočne vykonaných množstiev a množstiev pre fakturáciu voči odberateľovi získate informáciu o kalkulovaných nákladoch skutočne vykonaných prác a prehľad o stave rozpracovanosti prác (nedokončenej výrobe).

Údajmi o skutočne vykonaných prácach je automaticky aktualizovaný harmonogram. RSV zaisťuje praviazanosť medzi čerpaním jednotlivých účastníkov a automaticky vytvára rezervy na subdodávky. Týmto spôsobom je predpokladanom zisku zohľadnená aj rozpracovanosť Vaša aj Vašich subdodávateľov. Vyhnete sa tak prípadným nepríjemným prekvapeniam.

6. Subdodávky

Problematika subdodáviek sa prelína všetkými fázami od zostavovania ponuky, cez prípravu a realizáciu stavby, a týka sa aj záručnej doby. RSV Vám ponúka podporu v oblasti subdodáviek vo fázach životného cyklu stavby, zhromažďuje informácie a umožňuje k nim pristupovať z rôzných pohľadov.

Základom je evidencia subdodávateľov a oborov, v ktorých pôsobia. Čiastočne túto evidenciu vytvárate ručne, čiastočne sa vytvára aj celkom automaticky postupným priraďovaním informácií o jednotlivých subdodávateľoch. V RSV môžete evidovať súťaže na subdodávateľov, ich účastníkov, ceny a výsledky.

V rámci prípravy stavby sú generované dodávateľské vzťahy, pričom každý dodávateľ má stanovený rozsah a harmonogram vykonávaných prác, ďalej tiež plán nákladov a výnosov. V ralizácii môžete evidovať súpisy prác z pohľadu subdodávateľa a mať tak dokonalý prehľad o stave ich fakturácie. K dispozícii je aj rekapitulácia, ktorá prehľadne zhŕňa informácie o stave subdodávky: cena zo zmlúv, cena z rozpočtu resp. tchnologického modelu, cena vykonávaných prác, faktúry a zálohy z ekonomického systému.

V súlade s ISO 9000 je k dispozícii hodnotenie subdodávateľov na jednotlivých stavbách aj súhrnne. Kedykoľvek máte dostupné všetky dokumenty súvisejúce so subdodávateľom (zmluvy, preberacie protokoly,…) vrátane reklamácií a evidencie vád a nedokončených výrobkov.

7. Operatívne informácie o prvotných účtovných dokladoch

V priebehu realizácie stavby je dôležité mať operatívny prístup k informáciám o účtovných dokladoch ako napr. vstavené dodávateľské a odberateľské faktúry a stav ich úhrady, materiál na sklade a jeho spotreba, náklady na mechanizmy a dopravné prostriedky (interné faktúry, …). RSV tieto požiadavky rieši pomocou on-line pohľadov do ekonomického SW.

S ohľadom na kompetencie každý užívateľ vidí iba "svoje" ekonomické údaje.

8. Cashflow stavby

Z ekonomickýcj agend RSV zhromažďuje informácie o skutočných príjmoch a výdavkoch a na ich základe počíta cashflow stavby.

Aj stavby s výborným hospodárskych výsledkom môžu byť záťažou, pokiaľ neprinesú do firmy skutočné peniaze. Tento negatívny dopad môžete obmedziť, pokiaľ o ňom máte dostatočné informácie.

9. Ekonomické vyhodnotenie stavby

Pravidelným porovnávaním skutočných nákladov (z účtovníctva) s nákladmi kalkulovanými (získanými na základe súpisov vykonaných prác) zistíte rozdiely a príjmete nápravné opatrenia. RSV porovnáva skutočné a kalkulované náklady vo forme tabuliek a grafov. Členenie je opäť ľubovoľné podľa organizačných jednotiek, po zákazkach i v čase.

Vyhodnotenie nákladov sa vykonáva v kalkulačnom členení. Při načítaní RSV automaticky transformuje dáta z účtovného členenia pomocou prevodnodníku, ktorý je zostavený individuálne na podmienky firmy.

10. Vyhodnotenie fyzickej spotreby

Pomocou RSV dokážete vyhodnotiť fyzickú spotrebu materiálov provnaním skutočnej spotreby (zo skladovej evidencie) s normovanou spotrebou (z kalkulácie súpisu vykonaných prác). Vyhodnotenie je možné, napriek tomu, že nie sú v skladoch a rozpočtoch zhodné číselníky materiálov.

To je umožnené tým, že materiály sú zaradené do Vámi definovaných skupín materiálov. Vyhodnocovanie vykonávate súhrnne po skupinách a následne nahliadnutím do detailu skupiny.

11. Evidencia dokumentov stavby

Pre riadenie stavebnej firmy určite potrebujete mať okamžitý prístup ku všetkým dokumentom týkajúcich sa stavby. RSV ponúka prehľadnú evidenciu zmlúv, preberacích protokolov, technických správ, projektovej dokumentácie, fotodokumentácie, reklamácií a akýchkoľvek ďalších dokumntov.

Evidujú sa jednak formalizované informácie o dokumente vo forme "košielky dokumentov", zároveň je k dispozícii jeho plné znenie v elektronickej forme. Z formalizovaných údajov o dokumentoch vzniká rada prehľadov, napr. či súhlasia zmluvné ceny s cenami rozpočtov, akým spôsobom prenášate zmluvné podmienky na svojích subdodávateľov, ktoré reklamácie ste doposiaľ nevybavili, atď.

12. Systém akosti ISO rady 9000

RSV je nástrojom pre zavedenie systému akosti do každodennej praxe. RSV podporuje princípy riadenia firmy v súlade so systémom akosti podľa noriem ISO rady 9000.

Všetky činnosti od hodnotenia subdodávateľov, evidencie dokumentov až po plánovanie a vyhodnocovanie stavby, sú užívateľsky konfigurovateľné tak, aby bol informačný systém Vašej firmy úplne v súlade s platným znením vnútrofiremného systému riadenia. Tieto vlastnosti Vám v budúcnosti umožnia pružne reagovať na všetky organizačné a metodické zmeny.

FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER